Синоніми до слова Абсцис

Синоніми до слова Абсцис

Приклади використання слова Абсцис

На осі абсцис у певному масштабі відкладаються час або факторіальні ознаки (незалежні), на осі ординат — показ-ники на певний момент чи період часу або розміри результатив-ної незалежної ознаки.

Проведена вертикальна лінія на вісь абсцис (точка К) як продовження лінії максимального віддалення вказує на обсяг ресурсу в натуральних одиницях виміру, за якого досягається максимальний прибуток.

На осі абсцис покаже-мо затрати робочого часу, а на осі ординат рівень продуктивності праці.

Для побудови лінійних графіків користуються прямокутною системою координат: на осі абсцис відкладають періоди, а на осі ординат — рівень показників за відповідні про-міжки часу, виходячи з вибраного масштабу.

За оригінальною версією БКГ вісь абсцис є логарифмічною.

Ці коливання можна подати у вигляді кривої в системі координат, де по осі ординат відкладаються кількісні показники, а по осі абсцис — час (рис.

Спадний тип співвідношення «фактор-продукт» характерний для другої зони, яка закінчується на рівні точки, де крива маржинального продукту перетинає вісь абсцис.

На графіку це сприймається як перевищення кута нахилу дотичної до кривої продажів у стандартизованих змінних (відлік ведеться від осі абсцис).

В точці перетину кривої граничного (маржинального) продукту з віссю абсцис по-дальше збільшення ресурсу призводить до зменшення повного продукту.

Наприклад, за допомогою простого збільшення масштабу осі абсцис графік може складати враження значно вищого темпу зростання за той же період.