Синоніми до слова Актив

Синоніми до слова Актив

Приклади використання слова Актив

Опціон колл — контракт, що надає покупцеві опціону право купити стандартну кількість базового активу; продавець опціону зобов’язаний продати цей актив.

Спираючись на це визначення сформулюємо умови, за яких актив визнається як об" єкт фінансового обліку:

Але хто несе відповідальність за немислиму «помилку», за переведення справи в актив?

АКТИВ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІТИЧНОГО БАЛАНСУ тис. грн.

Такі заходи були вкрай необхідні, бо підпільний актив був теж своєрідним розповсюджувачем ідеї незалежності, вони перебували безпосередньо в масах і мусили, ідейно підготовлені, вести за собою патріотів на визвольну боротьбу з ворогами.

Це означає, що нематеріальний актив відображується в балансі тільки в тому випадку, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод від його використання і його вартість може бути достовірно визначена.

Фінансовий актив і відповідний йому пасив по-трібно фіксувати також у тих самих сумах на рахунках кредитора і дебітора.

Він традиційно складається з активу і пасиву, що дає змогу оцінити капітал транснаціонального концерну або конгломерату з погляду як основних напрямів його вкладень (актив), так і ос-новних джерел нагромадження (пасив).

Дата розрахунку — дата, з якої актив передається банку або банком.