Синоніми до слова Дош

Синоніми до слова Дош

  1. Злива (сильний)
  2. Хлющ
  3. Хлюща

Приклади використання слова Дош

Ко ли дош ку ляв го лод, Ок са на ва ри ла ба няк кар топлі і по си ла ла чо ловіка за кон сер ва ми і пи вом, а ко ли бу ло більше гро шей, то — за «Ама ре то».

Віктор Ко лоб ко жбур нув на стіл не дош то па ну со роч ку і схо пив синьо-жов тий зна чок із зо ло тим три зу бом і літе ра ми РУХ.

Є гірко та — ні, біль, гост рий дош кульний все осяж ний біль , — за ко хан ням, яко го не зумів збе рег ти і яко го біль — ше тобі до ля не по да рує.

Дош ки навіть не затремтіли, а Йонаш Дробняк, важко зітх нувши, почав розтирати забите плече.

Аби вам не бу ло встид, но ме не … в тих дош ках … хай тру ну пос ма лять, потім тро хи пошліфу ють і ла ком, як що мож на … — Миколаю ! …

Але най більше Вікто ро ви Ко лоб ко ви дош ку ляв вітер.

Аби в ко ло дязь не по па да ли їжа ки, він нак рив йо го ста ри ми дош ка ми.

Українські партизани , — казали вони , — привикли до сні гів і морозів, а польський жовнір, зле одягнений і в по ганому взутті, не видержує тяжких маршів сніговими бездоріжжями та лежання в снігових становищах під час дош кульних морозів.