Синоніми до слова Забезпечує

Синоніми до слова Забезпечує

Приклади використання слова Забезпечує

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.

Він забезпечує нас харчами, бо це єдина послуга, якої кімната чомусь не хоче надавати.

Він забезпечує наступність і погодженість теоретичного знання, акумулює найстійкіші його елементи (аксіоми, принципи, логічні й моральні правила і заборони).

Єдиний код товару забезпечує вільний обмін електронною інформацією в процесі його виробництва, складування, транспортування, реалізації.

Фінансово-економічний блок забезпечує нормальну діяльність усіх структурних підрозділів компанії.

Розвиваючи партнерські відносини фірма-виробник забезпечує як зростання обсягу продажу своїх виробів, так і підвищення рівня рентабельності своїх посередників.

Графік документообігу забезпечує оптимальну кількість вико-навців, через яких проходить первинний документ, визначає мі-німальний термін його перебування в підрозділі і сприяє поси-ленню контрольних функцій бухгалтерського обліку.

Економічна реструктуризація забезпечує, як правило, висо-кий рівень продуктивності, рентабельності продукції та виробни-цтва, що дозволяє підприємству успішно функціонувати й розви-ватися в конкурентному середовищі.

Якби перекладність була абсолютною, не було би потреби у розмаїтті мов, яке тільки й забезпечує пізнанню всеохопність.

Основна відмінність полягає в тому, що банк імпортера не сам акцептує вексель, а забезпечує для імпортера одержання акцепту великого міжнародного банку.