Синоніми до слова За строк

Синоніми до слова За строк

Приклади використання слова За строк

Одноразове погашення позички передбачає його повернення в повній сумі в установлений у кредитному договорі строк.

Недисконтовані - це показники, що розраховуються не за весь строк життя інвестицій (період повного обороту активної частини основних виробничих фондів), а лише на один рік на основі недисконтованих на фактор часу даних.

У договорі про надання безоплатної вторинної правової допомоги зазначають обсяг правової допомоги, строк, протягом якого така допомога надаватиметься, та розмір оплати.

У договорі зазначається строк його дії, тому окремих угод на право дебетового сальдо не складається.

Показник дюрації вимірює середньозважений за вартістю строк погашення фінансового активи.

На новоствореному під-приємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї зі сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства.

Строк дії но-вої чекової книжки встановлюється з дня її видачі.

У випадках, коли ревізія (перевірка) проводиться за дорученням правоохоронних органів, він може бути продовжений особою, яка призначила ревізію (перевірку), на строк, узгоджений з правоохоронними органами.

В наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу зазначається, що даний працівник прий-мається на тимчасову роботу, або вказується строк його роботи.

Не мають значення також вид майна і строк, на який укладено договір.