Синоніми до слова З прибутку

Синоніми до слова З прибутку

Приклади використання слова З прибутку

У такий спосіб робиться внутрішній аналіз прибутку від реалізації продукції за даними бухгалтерського обліку.

Попит виникає лише на такі інвестиції, вигоди від яких у формі прибутку перевищують інвестиційні витрати.

Адже амортизація впливає й на величину прибутку, що обкладається податками, а отже, й на розмір податків і чистий прибуток, а також на балансові рахунки.

Державний вплив на вибір напрямків прибутку (доходу) здійснюється через систему податків, податкових пільг, різних економічних санкцій.

Розглянемо рівновагу для максимального прибутку монополіста, який контролює галузь.

Це зумовлено тим, що ряд інвес-торів, зокрема дрібні акціонери, віддають перевагу реальним дивідендам порівняно з майбутніми доходами від зміни курсу, зумовленими тезаврацією прибутку «краще синиця в руках, ніж журавель у небі».

За економічним змістом вони відповідають прибутку, який могло б одержати підприємст-во, вклавши ті самі ресурси (живу й уречевлену працю, фінансові кошти) в альтернативний вид діяльності.

Іноземні інвестиції - це матеріальні і нематеріальні цінності, що належать юридичним або фізичним особам однієї держави, але знаходяться на території іншої держави з метою отримання прибутку.

Підвищення прибутку за збільшення постійних витрат.

Тобто підприємство може збільшити товарооборот при незмінній вартості активів і, таким чином, одержати більше прибутку без збільшення обсягу інвестицій.