Синоніми до слова Припас -ний

Синоніми до слова Припас -ний

Приклади використання слова Припас -ний

Побу-дова дерева цілей Основні показ-ники Перелік заходів Об-ґрунту-вання Органі-заційно-еко-номіч-ний ме-ханізм

Треба ризикувати", вийняв з кишені великого носовика та складе ний ножик.

Англійське буржуазне право мало певні особливості: феодаль ний архаїзм форм; значна самостійність англосаксонських правових інститутів; відсутність зводу чинних норм.

На такі викази не має ясновельмож ний гетьман вражатися і чинити помсти, а дбатиме такі недолади справи ‑ ти.

Потім ку пив п’ять пля шок міне ральної во ди, свіжих огірків, ва ре ної ков ба си — чо мусь за хотіло ся , — си ру, мас ла, хліба і за па ко ва ний у це ло фан шо ко лад ний торт.

Не кажучи вже про захоп лених у Старому Бихові, що був переданий до їхніх рук, та в інших містах поблизу Дніпра, бо ввесь Дніпро оточе ‑ ний залогами (московитів).

Сучас ний український степ практично цілком окультурений і розораний.

Це була хоруг ‑ ва воєводи, інші були менші, частково з кулями, частково з шовку, котрий був означе ‑ ний знаком хреста, але згадані гриви вже не мали.

Драматичний те атр, де відбу ва ла ся кон фе ренція, був пе ре пов не ний національно свідо ми ми ук раїнськи ми патріота ми.

Зображення було таке живе, що маляр ний образ викликав у глядачів бажання зірвати виноградину та покуштувати смак зрілого грона.