Синоніми до слова Аналі

Синоніми до слова Аналі

Приклади використання слова Аналі

— Аякже, і рентген, і з десяток найтонших аналі зів — нічого не виявили !

Аналітичний облік видатків місцевого бюджету ведеться у за-гальному порядку у вищеописаних облікових реєстрах за аналі-тичними рахунками.

Деталізація аналізу кредиторської заборгованості може про-водитись з використанням запропонованої вище методики аналі-зу дебіторської заборгованості.

Цей програмний продукт орієнтований, насамперед, на введення інформації з анкет і стандартні базові процедури аналі-зу даних.

Частково наукові методичні прийоми (розрахунково-аналі-тичні, документальні, органолептичні, узагальнення, оцінки і реалізації результатів).

В такому стані справи залишилася тільки основна аналі зе відписів Міролюбова, дослід тексту і мови, як єдиний можли вий доказ автентичности Влес Книги.

Структурно-логічний взаємозв" язок синтетичного та аналі-тичного обліку.

Тому аналі-зуючи цінові ризики, необхідно враховувати не просто внутрішні чинники, а й причини їх виникнення.

Але в будь-якому разі пошук рішення — це серйозна аналі-тична робота.

Саме в цих творах Сковорода аналі зує символічний світ, який, на його думку, створює особливу сферу культурного буття.