Синоніми до слова Всту

Синоніми до слова Всту

Приклади використання слова Всту

Всту пили до якоїсь комірки, а потім до темної кімнати.

То, мо же, йо му, Вікто ро ви Ко лоб ко ви, всту пи ти у цю партію, аби ма ти пра во на круг лий зна чок? !

Проте очевидно, що вона здатна посилити енергію людей, які всту — * Ці слова є посвятою дружині Макса Вебера Маріанні Ве бер з його тритомника «Зібрання праць із соціології релігії». -

Скидалося на те, що препарат містить в собі суміш цілого ряду надзвичайно активних хімічних речовин, які всту пають в дію з цілковитою закономірністю , — приблизно такою ж, як у живому організмі.

У таких випадках суб' єк тивна раціональна доцільність, навіть коли її не по мічають, і раціональність об' єктивна дуже легко всту пають у не завжди цілком зрозумілий взаємозв' я зок, яким, одначе, ми тут займатися не будемо.

Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками У процесі господарської діяльності підприємства всту-пають у різні розрахункові відносини з постачальниками та під-рядниками.

Він дав ха бара чи новникові міністерства освіти, що відав при йо мом, і Зенонові порівняно легко пощастило всту пи ти до універ ситету.

А цього вони відчути не сміють: я не звик втікати, не для того я в міліцію всту пав, та ще коли на столі пляшка" , — заспокоював себе ротмістр.

Тепер всту пає в діло американський флот, і це ще більше погіршує становище.

Зайняті економічною діяльністю — особи, які беруть участь у вироб-ництві благ та різного роду послуг і у зв’язку з цим всту-пають у відносини з іншими особами, групами осіб або товариствами з приводу своїх доходів.