Синоніми до слова Пропорційний

Синоніми до слова Пропорційний

Приклади використання слова Пропорційний

Отже, попит на гроші для трансакцій пропорційний до рівня цін.

Водночас рівень даного показника обернено пропорційний зростанню питомих спожитих ресурсів у розрахунку на одиницю вартості валової продукції.

До речі, розширення факторних систем дає змогу перевести розрахунки у більш зручну форму, коли всі фактори будуть мати прямо пропорційний характер впливу на результативний показник, і тому застосовують лише процес множення.

Цей внесок прямо пропорційний частці відповідного спожитого ресурсу в сукупних витратах виробництва, а також ступеню ефективності використання застосовуваних ресурсів.

Модуль підтримує різні види розподілу: пропорційний, за визначеним процентом, фіксованими сумами.

Розмір стягнення пропорційний кратності неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Між показниками трудомісткості та продуктивності праці існує обернено пропорційний зв’язок — за зниження трудомісткості продуктивність праці зростає, і навпаки.

Прогнозування податкових надходжень здійснюється виходячи з перспективної оцінки бази відповідного податку через пропорційний розподіл цієї бази між представленими в моделі різними категоріями платників.

Високий рівень системності й дидактизму, притаманний цьому діалогові, прямо пропорційний рівневі абстрактності персонажів: бесіду ве дуть «Душа» і «Дух» — необов’язкові, типово катехізисні номіна ції запитання та відповіді.

Проте з кожної типової групи можна відібрати кількість одиниць, пропорційну їх чисельності, тобто використовувати пропорційний типовий відбір.