Синоніми до слова Тлумачити

Синоніми до слова Тлумачити

Приклади використання слова Тлумачити

— Але той, хто опанував виманологію, володіє здатністю, за певних обставин, проникати в мозок своїх жертв і правильно тлумачити здобуту інформацію.

Роби ж, мій Луцілію, так, як вимагає того твоя врівноваженість, годі тобі хибно тлумачити добродійність фортуни !

Тоді у мене виникав нахил тлумачити найменшу подію.

Характерними особливостями алгоритму є детермінованість, тобто неможливість по-різному тлумачити порядок дій, і масовість, тобто застосовність алгоритму до багатьох задач певного плану.

З погляду метафізичного мислення про єдність поняття методу комунікативного розуму є досить слабким, оскільки воно все змістове редукує до сфери контингентного і навіть вимагає, щоб тлумачити розум як такий, що сам має кон тингентне походження.

Перед відплиттям Тараро заходився щось нам тлумачити на мигах; поміркувавши, ми вирішили, що він запрошує нас на свій острів.

Дискурсивна етика відхиляє при таманне філософії свідомості поняття автономії, яке дозво ляло тлумачити свободу в межах встановлених самою свідомістю законів без об' єктивуючого підпорядкування власної суб' єктивної природи.

Або вона не є тим, або не є іншим; або життям керують зовсім відмінні принципи відшкодування і відплати (що їх ми можемо тлумачити метафізич, но), або ж такі, що повік недоступні нашому ро зумінню.

Один учений, якийсь Костров, повідомляє: винайдено оригінальний випромінювач, за допомогою якого можна дуже своєрідно тлумачити зміст картин, написаних художниками у середні віки.

Лікар і тепер говорив мало, але коли помітив мою порохівницю з фігурою Пана, то заходився тлумачити міф про Пана.